Dailypharm

공지사항
[라이온] 아이미루 온라인세미나 서베이 참여 이벤트 당첨자
[라이온] 아이미루 온라인세미나 서베이 참여 이벤트에 참여해주셔서 감사합니다.

※ 본인의 정보가 정확하지 않을 때는 당첨이 취소됩니다.
※ 개인정보 오류로 받지 못했을 경우 재발송 불가
(02-3473-0833 번호가 스팸으로 등록되어 있는지 확인부탁드립니다.)

※ 당첨자 경품은 4월 8일 일괄 발송될 예정입니다
※ 기프티콘 유효기간 60일
(유효기간은 발송일로부터 60일이며, 유효기간이 지난 후 재전송은 불가합니다.
받지 못하셨다면, 유효기간 전에 재전송 요청부탁드립니다.)

★스타벅스 아메리카노 Tall(200명)
이*규 < 010-****-1496 >
김*배 < 010-****-0049 >
안*혜 < 010-****-4359 >
김*기 < 010-****-7629 >
김*경 < 010-****-6480 >
민*기 < 010-****-0620 >
박*준 < 010-****-3234 >
서*덕 < 010-****-0340 >
김*정 < 010-****-9792 >
정*은 < 010-****-6800 >
정*주 < 010-****-4684 >
조*정 < 010-****-1961 >
정*석 < 010-****-2260 >
최*미 < 010-****-9876 >
김*미 < 010-****-0410 >
함*인 < 010-****-5335 >
양*규 < 010-****-3929 >
임*영 < 010-****-5573 >
신*진 < 010-****-0282 >
문* < 010-****-6142 >
이*조 < 010-****-5748 >
류*순 < 010-****-7097 >
김*희 < 010-****-5453 >
정*희 < 010-****-6413 >
김*환 < 010-****-4485 >
진*경 < 010-****-1212 >
유*진 < 010-****-1871 >
차*훈 < 010-****-4335 >
이*민 < 010-****-6056 >
오*영 < 010-****-1150 >
윤*영 < 010-****-2606 >
이*민 < 010-****-4573 >
반*령 < 010-****-6655 >
이*자 < 010-****-4259 >
조*숙 < 010-****-1565 >
오*미 < 010-****-7105 >
김*경 < 010-****-2811 >
백*정 < 010-****-4101 >
김*름 < 010-****-2317 >
이*아 < 010-****-6162 >
이*섭 < 010-****-5274 >
박*희 < 010-****-2885 >
김*희 < 010-****-7069 >
주*권 < 010-****-6567 >
김*희 < 010-****-4032 >
김*권 < 010-****-6612 >
임*화 < 010-****-6171 >
우*자 < 010-****-0297 >
김*주 < 010-****-4733 >
김*은 < 010-****-5331 >
황*옥 < 010-****-9712 >
송*자 < 010-****-3203 >
김*영 < 010-****-2699 >
김*환 < 010-****-4004 >
민*미 < 010-****-6163 >
신*원 < 010-****-2990 >
김*훈 < 010-****-5556 >
박*홍 < 010-****-8419 >
서*영 < 010-****-3053 >
최*영 < 010-****-1191 >
이*민 < 010-****-5698 >
류*기 < 010-****-4391 >
장*순 < 010-****-8481 >
박*실 < 010-****-9771 >
황*진 < 010-****-2663 >
조*희 < 010-****-2582 >
조*연 < 010-****-0338 >
서*권 < 010-****-0737 >
최*숙 < 010-****-8619 >
강*아 < 010-****-8506 >
김*경 < 010-****-9169 >
최*희 < 010-****-7732 >
김*용 < 010-****-2406 >
김*숙 < 010-****-5829 >
이*기 < 010-****-3289 >
신*영 < 010-****-2186 >
이*정 < 010-****-8929 >
조*진 < 010-****-2683 >
육*완 < 010-****-3478 >
홍*이 < 010-****-8665 >
최*영 < 010-****-5792 >
최*영 < 010-****-0524 >
한*숙 < 010-****-4655 >
김*주 < 010-****-5001 >
노*숙 < 010-****-9662 >
김*일 < 010-****-8984 >
장*경 < 010-****-2905 >
박*선 < 010-****-2756 >
김*엽 < 010-****-1308 >
손*진 < 010-****-6746 >
김*재 < 010-****-9221 >
전*숙 < 010-****-1189 >
노*혜 < 010-****-5215 >
이*주 < 010-****-7950 >
권*욱 < 010-****-4202 >
박*익 < 010-****-3082 >
김*영 < 010-****-2645 >
정*영 < 010-****-8593 >
박*민 < 010-****-8078 >
조*정 < 010-****-1018 >
하*현 < 010-****-0246 >
이*원 < 010-****-5677 >
한*영 < 010-****-3142 >
김*철 < 010-****-9728 >
최*철 < 010-****-2482 >
한*희 < 010-****-1668 >
권*미 < 010-****-9575 >
이*아 < 010-****-7904 >
구*딘 < 010-****-1823 >
이*열 < 010-****-1433 >
이*경 < 010-****-6623 >
임*국 < 010-****-5604 >
조*경 < 010-****-4996 >
최*석 < 010-****-7323 >
이*숙 < 010-****-5252 >
김*은 < 010-****-5259 >
l****iteh < 010-****-8202 >
정*운 < 010-****-3328 >
왕*정 < 010-****-7775 >
김*우 < 010-****-7306 >
박*억 < 010-****-7817 >
김*희 < 010-****-7756 >
오*혜 < 010-****-0391 >
이*근 < 010-****-5153 >
이*진 < 010-****-0839 >
조*주 < 010-****-1507 >
김*환 < 010-****-4732 >
오*진 < 010-****-1855 >
임*섭 < 010-****-0009 >
이*형 < 010-****-2612 >
지*숙 < 010-****-0109 >
길*선 < 010-****-4552 >
우*석 < 010-****-1686 >
동*문 < 010-****-0820 >
이*진 < 010-****-9420 >
이*경 < 010-****-2366 >
고*경 < 010-****-5585 >
최*인 < 010-****-6088 >
민*임 < 010-****-3997 >
정*임 < 010-****-5081 >
김*아 < 010-****-3031 >
이*연 < 010-****-4811 >
류*순 < 010-****-8026 >
정*란 < 010-****-9050 >
이*경 < 010-****-9250 >
신*순 < 010-****-7532 >
주*희 < 010-****-1725 >
정*원 < 010-****-5800 >
홍*은 < 010-****-4324 >
김*영 < 010-****-7999 >
이*은 < 010-****-3508 >
이*우 < 010-****-6765 >
고*례 < 010-****-4081 >
김*완 < 010-****-9370 >
이*희 < 010-****-4483 >
박*해 < 010-****-2419 >
김*인 < 010-****-4035 >
이*애 < 010-****-3258 >
정*훈 < 010-****-0011 >
황*원 < 010-****-2179 >
민*희 < 010-****-0268 >
강*령 < 010-****-2741 >
김*영 < 010-****-2328 >
임*영 < 010-****-0112 >
김*솔 < 010-****-6326 >
윤*혜 < 010-****-7733 >
이*겸 < 010-****-6638 >
이*규 < 010-****-5219 >
김*라 < 010-****-6336 >
오*석 < 010-****-2612 >
나*성 < 010-****-4483 >
김* < 010-****-1124 >
김*현 < 010-****-3575 >
최*희 < 010-****-1058 >
유*영 < 010-****-8307 >
김*숙 < 010-****-0408 >
홍*민 < 010-****-0408 >
최*운 < 010-****-6749 >
정*원 < 010-****-1701 >
양*연 < 010-****-7130 >
권*식 < 010-****-0870 >
김*우 < 010-****-8997 >
김*인 < 010-****-2929 >
하* < 010-****-5909 >
오*은 < 010-****-5893 >
김*연 < 010-****-3933 >
김*희 < 010-****-9448 >
김*숙 < 010-****-8577 >
김*인 < 010-****-0217 >
한*욱 < 010-****-2895 >
탁*옥 < 010-****-4213 >
김*영 < 010-****-4373 >
최*근 < 010-****-7673 >
남*호 < 010-****-4656 >
이*현 < 010-****-1460 >
윤*균 < 010-****-3048 >
정*순 < 010-****-1590 >
송*경 < 010-****-0264 >
송*은 < 010-****-8305 >
안*현 < 010-****-6593 >
목 록
번호 제목 입력일
64 [JW중외제약] 하이맘 알러지프리밴드 이벤트 당첨자 23.03.29
63 [케이세라퓨틱스] 테라뮨키즈 증정 이벤트 당첨자! 23.02.28
62 [보령] 겔포스 속쓰림 레전드 클래스 이벤트 당첨자 23.01.06
61 [신신제약] 가네진 간장약 톡파원 이벤트 FAQ 및 당첨자 안내 23.01.03
60 [김남주바이오] 청락토 SHOW 이벤트 당첨자 22.12.27
59 [유유제약] 인사메디 리뉴얼 기념 이벤트 당첨자 22.12.23
58 [후다닥약사] APP 출시 기념 이벤트 당첨자 22.12.19
57 [보령] 용각산쿨 단도직입 이벤트 당첨자 22.12.16
56 [한림] 다제스 TVCF 런칭 이벤트 당첨자 22.11.25
55 [팜포인트 가을맞이 이벤트] 당첨자 발표 22.11.16
54 [휴온스] 니조랄 서베이 참여 이벤트 당첨자 22.10.31
53 [라이온] 페어아크네 이벤트 당첨자 22.10.14
52 [한풍] 치지래 서베이 참여 이벤트 당첨자 22.10.07
51 [라이온] 아이미루 비타민 점안액의 비밀 이벤트 당첨자 22.08.30
50 [라이온] 페어아크네 인증샷 이벤트 당첨자 22.08.30
49 [비엘] 면역88프로 한줄복약지도 이벤트 당첨자 22.08.25
48 [한풍제약] 치지래과립 퀴즈 이벤트 당첨자 22.08.11
47 [휴온스] 니조랄 TV팜도라 댓글 이벤트 당첨자 22.06.27
46 [김남주바이오] 라이브쇼핑 댓글 이벤트 당첨자 22.04.20
45 [라이온] 아이미루 온라인세미나 서베이 참여 이벤트 당첨자 22.04.08
 
1234567
인터넷신문등록번호: 서울아00048 | 등록일자 2005.09.09 | 발행인 : 이정석 | 편집인 : 가인호 | 발행주소: 서울시 송파구 법원로 128 문정 SK V1 GL 메트로시티 A동 401호
전화 : 02-3473-0833 |팩스 : 02-3474-0169 | 청소년보호정책(책임자 강신국)
Contact dailypharm@dailypharm.com for more information
데일리팜의 모든 콘텐츠(기사)를 무단 사용하는 것은 저작권법에 저촉되며, 법적 제재를 받을 수 있습니다.